DELTA 4

GARAŽE U TITOVOJ

Visoki standard i kvalitet.

DELTA – konsalting, inženjering i nekretnine” se na našem tržištu pojavljuje sa visokim standardima kvalitete kako u razrađenoj tehničkoj pripremi i organizaciji svih faza, tako i u izvedenim radovima. DELTA okuplja tim stručnih ljudi koji svojim iskustvom i radom garantuju uspjeh projekata.

Projektujemo i gradimo po najnovijim Evropskim standardima. Naše iskustvo vezano je za iskustva stečena izvođenjem radova u Njemačkoj, koja su i danas aktuelna. Svi projektovani i izvedeni objekti ostavljaju snažan utisak svojim izgledom, estetikom, originalnim, funkcionalnim i modernim arhitektonskim rješenjem. Visoki standard kvaliteta održavamo pouzdanim menadžmentom, inovativnim i efikasnim rješenjima, upotrebom vrhunskih materijala, saradnjom sa kvalitetnim i dokazanim saradnicima – kooperantima, poštivanjem roka, a sve u svrhu zadovoljstva i sigurnosti krajnjeg potrošača i mota „Mi planiramo i gradimo za budućnost“.

Osnovne karakteristike objekta

U produžetku novoizgrađene Titove ulice u Lukavcu i u neposrednoj blizini pruge Tuzla-Doboj u izgradnji je objekat dvoetažnih garaža u nizu, koji zadovoljava sve zadane projektantske i urbanističke propise i uslove. U prizemlju i na spratu objekta projektovane su garaže jednakih površina.

Objekat dvoetažnih garaža u nizu je projektovan kao jedinstven cjelina, sa ukupnom dužinom objekta od 175,85 m koja je paralelna novoizgrađenoj Titovoj ulici i širinom od 12,65 m. Zbog svoje dužine objekat je podjeljen u 6 sektora od kojih su 4 lamele u kojima su u prizemlju i na spratu smještene garaže sa svojim pristupnim saobraćajnicama i dva sektora koje čine uzlazna i silazna rampa za pristup garažama na spratu. Ukupna visina objekta od tla do vrha krovne atike iznosi 6,50 m.

Kolski pristup objektu je omogućen preko novoizgrađene Titove ulice i to sa 5 priključnih mjesta od kojih su tri priključka omogućena za prizemlje i dva priključka za pristupanje spratu. Međusobna udaljenost priključnih mjesta objektu je na svakih cca 32,0 m. Titova ulica je u nagibu, tako da kompletan objekat prati njene visinske kote, te njenu formu, s tim da je nivo garaža prizemlja zajedno sa pristupnom cestom viši u odnosu na Titovu ulicu za cca 50 cm, čime se sprečava mogućnost eventualnog plavljenja garaža. Udaljenost objekta od ivice Titive ulice je 4,0 m.

Udaljenost objekta od željezničke pruge, na najbližem dijelu, iznosi 10,80 m od najbliže šine, što zadovoljava odredbe iz Zakona o sigurnosti željezničkog prometa Federacije Bosne i Hercegovine.

U objekta su smještene pristupne saobraćajnice za garaže. Pristupna sobraćajnica prizemlja je u potpunosti natkrivena gornjom (spratnom) pristupnom saobraćajnicom koju nose sistem stubova i greda. Takođe, gornja, spratna pristupna saobraćajnica je u potpunosti natkrivena krovnom pločom koju nose sistem stubova i greda. Svijetla širina pristupnih saobraćajnica je 6,0 m te omogućava nesmetan kolski saobraćaj kao i manevrisanje vozila prilikom ulaska i izlaska iz garaža. Režim saobraćaja vozila u prizemnoj pristupnoj saobraćajnici je dvosmjeran dok spratna pristupna saobraćajnica ima jednosmjerni režim saobraćaja odnosno pristup preko uzlazne rampe i izlazak preko silazne rampe. Jednosmjerni režim spratne saobraćajnice je uređen iz sigurnosnih razloga odvijanja saobraćaja na samim rampama.

Pristupne saobraćajnice su asfaltirane i uz vanjsku ivicu imaju rigol za prikupljanje i oticanje eventualne vode sa saobraćajnica. Spratna saobraćajnica takođe ima i zaštitnu ogradu na vanjskoj ivici saobraćajnice. Pristupne saobraćajnice na svojoj ukupnoj dužini imju i 6 manjih rampi sa blagim padom od 3% pomoću kojih je omogućeno kaskadiranje objekta te tako praćenje nagiba Titove ulice.

Uzlazna i silzana rampa koje omogućavaju pristup spratnoj pristupnoj saobraćajnici su spiralnog oblika sa nagibom od 8% kao i posebno projektovanim širinama rampi za nesmetano kretanje vozila po rampi. Rampe su takođe kao i pristupne saobraćajnice natkrivene u potpunosti sa betonskom krovnom pločom koju nosi sistem čeličnih stubova. Takođe kao i na pristupnim saobraćajnicama i završni sloj kolovoza rampi je asfaltiran sa sistemom za odvodnju vode sa saobraćajnica. Rampe imaju i zaštitnu betonsku ogradu po rubovima saobraćajnica.

Pristupne saobraćajnice kao i ulazna i silazna rapa imaju rasvjetna tijela za siguran pristup objektu i nesmetano odvijanje saobraćaja noću. Rasvjetna tijela su spojena na zajedničko brojilo potrošnje el. energije. Zbog uštede el. energije rasvjetna tijela su kao i objekat podjeljena u sektore koji se pomoću senzora pale po potrebi odnosno po sektorima koji se u tom trenutku koriste.

Za pješački pristup spratu objekta projektovano je jednokrako, čelično stepenište na tri mjesta na međusobnoj udaljenosti cca 32,0 m.

Objekat ima ukupno 90 garaža od kojih je 45 smješteno na prizemlju i 45 na spratu objekta. Sve garaže imaju unutarnje dimenzije 3,0 x 6,0 m odnosno korisnu površinu od 18,0 m². Pod garaža je urađen od zaribanog betona a zidovi su malterisani. Garažna vrat su metalna, visine 2,2 m i širine 2,6 m sa sistemom otvaranja na podizanje od renomiranog proizvođača Hörmann. Sve garaže imaju el. priključak sa zasebnim brojilom, rasvjetnim tijelom i jednim priključnim mjestom tj. utičnicom. Takođe je ostavljen dodatni priključak za ugradnju motora za daljinsko podizanje vrata po želji kupca.

Da bi se razbila horizontalnost objekta tj. niz od 175,85 m, svi ulazi su arhitektonski naglašeni parom visokih zidova-stubova koji doprinose ukupnoj ravnoteži arhitektonskog koncepta objekta. Estetiku objekta upotpunjuju i natkrivene spiralne rampe sa čeličnim stubovima redanim u „V“ obliku kao i krovna atika koja prati kaskadiranje objekta.

Prostor između trotuara Titove ulice i ulice uz garaže planiran je kao zeleni pojas, kombinacija trave i niskog rastinja.

Osiguranje objekta protiv požara izvedeno je primjenom nosivih konstrukcija otpornim na požar, izgradnjom vatrootpornih pregrada – zidova, te su korišteni materijali koji su nezapaljivi ili teškozapaljivi. Dodatnu zaštitu objekta predstavlja projektovana hidrantska vanjska mreža. Mogućnost pristupa vatrogasnih vozila je omogućena oko cijelog objekta sa asfaltiranih površina.

Uslovi

Kupoprodajna cijena garaže na prizemlju i spratu iznosi 22.000,00 KM sa PDV-om.

Plaćanje garaže se vrši najkasnije pet dana poslije potpisa Predugovora.